Bizi Arayın: 0356 700 0040-50
FAMİLYA OTEL AYDINLATMA METNİ


Kişisel Verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği, temel hak ve özgürlüklerin korunması ile kişisel verileri işleyen gerçek/tüzel kişilerin uymakla yükümlü oldukları usul ve esasları düzenleyen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun 07.04.2016 tarihli Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Familya Otel, ARILAR PETROL VE ÜRÜN. DİN. TESİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Şirket) olarak, kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, bizlerle paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekte, kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini almaktayız. Amacımız; 6698 sayılı ‘Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ 10.maddesinde yer alan ‘Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü’ başlıklı maddesi ve 11. Maddesinde yer alan ‘İlgili Kişinin Hakları’ başlıklı maddesi uyarınca; kişisel verilerinizin toplanılma yöntemleri, bu verilerin hangi amaca istinaden işlendiği, işlenen verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, verilerin işlenme süresi ve Kişisel Veriler Kanununun 11. Maddesinde sayılı haklarınızla ilgili olarak siz en şeffaf şekilde bilgilendirmektir Aydınlatma Metni kapsamında, Kişisel Verileriniz için yapılan açıklamalar Özel Nitelikli Verilerinizi de kapsamaktadır.

VERİ SORUMLUSU
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz, Veri Sorumlusu olarak Familya Otel (ARILAR PETROL VE ÜRÜN. DİN. TESİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.) tarafından, aşağıda açıklanan kapsamda toplanabilmekte ve işlenebilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz; iş bu aydınlatma metninde belirtili kişisel veri işleme amaçları dâhilinde, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, otelimiz ve bağlı birimleri, şirket web sitesi, çağrı merkezi ve tedarikçiler vasıtasıyla sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanabilmektedir. Bu yöntemlerle toplanan kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları/ amaçları dâhilinde ve Aydınlatma Metninde yer alan ‘Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları’ kapsamında işlenebilme ve aktarılabilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI
Toplanan kişisel verileriniz;
-Familya Otel ürün ve hizmetlerinden yararlanabilmeniz için gerekli çalışmaların ilgili iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, tarafımıza bildirmiş olduğunuz tercihleriniz doğrultusunda farklı oda seçeneklerinin sizlere sunulabilmesi, otel rezervasyon ve konaklama işlemlerinizin yönetilmesi, hizmet kullanımlarınızın izlenebilmesi
-Sunduğumuz hizmet ve ürünlere ilişkin ödeme işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, E-Arşiv mevzuatı gereğince gerekli yükümlülüklerin icrası, ödemelerinize ilişkin itiraz süreçlerinizin yönetimi, itirazlarınız doğrultusunda yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verme yükümlülüğümüzün ifası
-Açık Rızanızın varlığı halinde, otelimiz ve birimlerinde sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin olarak şirketimiz tarafından sizlere tanıtım ve bilgilendirme yapılması, yönlendirmede bulunulması, reklam, satış, pazarlama, kampanya, promosyon, indirim, üyelik koşulları gibi avantajlar/faydaların sunulabilmesi ve bu amaçlarla tarafınızla iletişime geçilerek şahsınıza ticari elektronik ileti gönderilebilmesi
-Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi Kapsamında, Otele Bağlı Birimlerde Gerçekleştirilmesi Planlanan Etkinlik ve Organizasyonlar İçin Kurumsal İletişim Sağlanması, Teklif Verilmesi, Potansiyel Müşteri Kayıtlarının Tutulabilmesi, Mutabakat Sağlanılan Etkinlik ve Organizasyonlara İlişkin Olarak Müşterilerle Sözleşme Süreçlerinin Takibi ve İfası,
-Müşteri/ziyaretçi memnuniyetinin ölçümlenmesi ve artırılması, talep/şikâyet yönetimi, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmetlerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, gerekli kalite ve standart denetimlerimizin yapılabilmesi
-Otelimiz ve bağlı birimlerinde bulunan gerçek ve/veya tüzel üçüncü kişi kurum ve kuruluşların (çalışan, misafir, ziyaretçi, müşteri, tedarikçi vb.)can ve mal güvenlikleri ile hukuki, ticari ve iş sağlığı güvenliklerinin temini
-Müşteri/Potansiyel Müşteri/Tedarikçilerle (yetkili ve çalışanlar) Olan İlişkilerin Kurulması, Yönetimi ve İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi, Sözleşme Süreçlerinin Takibi ve Finansal Mutabakat Sağlanması,
-Yapılan Sözleşmelerden Kaynaklanan Hukuki, Ticari ve İdari Yükümlülüklerin İfası
-Şirketin Ticari ve/veya İş Stratejilerinin Planlanması ve İcrası
-Yönetim Faaliyetlerinin İcrası
-Finans ve muhasebe işlemlerinin İcrası
-İnsan Kaynakları Süreç ve Politikalarının Yürütülmesi
-Çalışanlar İçin İş Kanunu, Sosyal Güvenlik Kanunu, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Sair Mevzuattan Doğan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
-Çalışan Görevlendirme Süreçleri ile İşyeri Giriş ve Çıkışlarının Takibi, Çalışan Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
-İç Denetim/Soruşturma/İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
-Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası
-Hukuki Operasyonların Yönetimi
-Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası
-Otel içi İçi İnternet Erişim Loglarının 5651 Sayılı Yasa Gereği Kayıt Altına Alınması
-Resmi Kurumlarca Öngörülen Bilgi Saklama, Raporlama Yükümlülükleri ile, Resmi Kurumlar, Yargı Organları Ve/Veya İdari Makamların İstediği Bilgi Ve Belge Taleplerinin Yerine Getirilmesi
-Yetkili kurum ve kuruluşlara hukuki yükümlülük nedeniyle bilgi verilmesi ve/veya denetime ilişkin faaliyet ve yükümlülüklerin ifası
-Veri Güvenliği Kapsamında Gerekli Teknik, Hukuki Ve İdari Tedbirlerin alınması amaçlarıyla ve ayıca 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenebilecektir.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARILABİLECEĞİ
Toplanan kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından yürütülen faaliyetlerin icrası kapsamında, açık rızanızın varlığı halinde şirketimizin hizmet ve faaliyetlerini yürütmek üzere sözleşme çerçevesinde mal/hizmet satın aldığı yurt içinde bulunan üçüncü şahıs gerçek ve tüzel kişilere (tedarikçiler)/alt işverenlerine, şirketimizin sözleşme kapsamında hizmet ifa ettiği yurt içinde bulunan üçüncü şahıs gerçek ve tüzel üçüncü kişiler (müşteriler)/alt işverenlerine, Turizm Teşvik Kanunu, Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu, Turizm Tesislerinin Belgelendirilmesine ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelik kapsamında ilgili kurum ve kuruluşlara, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile idari merciler ve yasal mercilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde paylaşılıp, aktarılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENİLME USULÜ:
Şirketimiz, Kişisel Veriler Koruma Kanunu çerçevesinde, kişisel veri sahiplerine, kişisel verileri toplama usulleri, kişisel verilerin işlenme amaçları, verilerin işlenme süreçleri, kişisel verilerin hangi amaçlarla ve kimlere aktarılabileceği, veri sahibinin hakları konusunda bilgi vermektedir. Kanunun açık rıza alınması gerekliliğini öngördüğü durumlarda, aydınlatma yükümlülüğümüz yerine getirildikten sonra kişisel veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.

VERİ İŞLEME SÜRESİ
Kişisel verilerin saklanılma süreçlerinde; veri işleme amaçları, veri saklama süreleri, yasal yükümlülüklerimiz ve zamanaşımı dikkate alınarak kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin olarak ayrıca bir düzenleme yapılması halinde bu sürelere riayet edilmesi kaydıyla verilerinizin işlenebileceğini de ayrıca belirtmek isteriz.

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI
Kişisel Veriler Kanunun “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde haklarınız;

Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin;
-İşlenip işlenmediğini öğrenme,
-Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
-Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
-Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
-Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
-Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
-Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
-Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etmedir.
-Kişisel Veriler Kanunu kapsamında Şirketimize yapılacak başvurular, veri sahibinin kimliğini tespit eder bilgiler ile aşağıdaki yollardan biri ile yapılabilecektir:
-Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;
-Veri Sahibi Başvuru Formu’ nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekâleten, ya da noter aracılığıyla ‘Cumhuriyet Mah. İzzettin Çağpar Cad. No:75 Erbaa/TOKAT adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;
Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, şirketimizin arilarpetrol@hs01.kep.tr KEP’Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine gönderebilirsiniz.
Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılabilecektir. Taleplerinize ilişkin olarak herhangi bir ücret alınmaması esas olmakla birlikte, şirketimiz, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ’ in 7.Maddesi uyarınca, belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Kişisel Veri Başvuru Formu'nu buradan bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

İnternet Gizlilik ve Çerez Politikamız'a buradan ulaşabilirsiniz.

DEĞİŞİKLİKLER

Familya Otel, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun’da olabilecek değişiklikler veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek ilke ve esaslar dâhilinde iş bu aydınlatma metninde güncelleme yapma hakkını saklı tutar.

h) Değişiklik ve Güncellemeler
İş bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sair mevzuat kapsamında hazırlanmıştır. İlgili yasal mevzuat ve/veya Familya Otel kişisel veri işleme amaç ve politikalarında meydana gelecek değişiklikler doğrultusunda bahse konu aydınlatma metninde gerekli değişiklikler yapılabilir
Aydınlatma Metninin en güncel haline http://www.familyaotel.com/kvkk_aydinlatma_metni.docx adresinden ulaşılabilecektir.

FAMİLYA'dan Haberdar Olun..

İletişim
Familya Otel © 2017 All right reserved.